Xưởng Bay Bổng là dự án dạy nghề theo xu hướng mới với chi phí thấp/ có hoàn lại, góp phần để bất cứ ai yếu thế cũng có cơ hội công bằng trong tiếp cận việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Graphic Design & Painting là lĩnh vực đầu tiên được tổ chức đào tạo, dự kiến từ 10/2020-12/2021 mở 5 khoá, đào tạo 120 học viên.

Suốt hành trình tạo ra những họa sĩ thời thượng và hăng say với nghề, cam kết luôn minh bạch về các khoản chi, đối tượng thụ hưởng.