TRẦN NGUYỄN THANH HƯƠNG

TRẦN NGUYỄN THANH HƯƠNG

Mình là Hương rất hay cười và hay bị “ngáo”. Mình có một hành tinh bé nhỏ mang tên hành tinh của Đầu teo. Và vô tình hành tinh nhỏ của mình đã rơi vào hành tinh lớn “Nhà của VUI’’ dui thiệt dui <3

Go to Top