TRẦN THIÊN TRANG

TRẦN THIÊN TRANG

Chang là mình, mình là người chẳng ưa xê dịch, nhưng thiệt éo le mình lại nhảy vào Vui tour để làm dự án hỗ trợ cho mọi người bằng cách phải “xê dịch”. But That’s ok, mình vẫn vui với sự lựa chọn đó :>

Go to Top